JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Vukovar
Petak, 04 Listopad 2019 06:23

Na temelju članka 4. Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Poduzetničkog inkubatora Vukovar Gradskog vijeća Grada Vukovara od dana 29. veljače 2016. godine (Službeni vjesnik Grada Vukovara broj 2/16) VURA d.o.o., Vukovar (u daljnjem tekstu: Provoditelj programa) objavljuje
JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Vukovar
1. PODACI O POSLOVNIM PROSTORIMA KOJI SU PREDMET JAVNOG POZIVA

VURA d.o.o., Vukovar raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa za pravo na subvencionirano korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Vukovar (Gospodarska zona 15, 32 000 Vukovar) i to:

Poduzetnički inkubator raspolaže s 10 zasebnih poslovnih prostora koji su opremljeni s 3 uredska ormara, radnim stolom i uredskom stolicom, a od kojih su trenutno raspoloživi:

Oznaka prostora  -  Lokal br. 5 

Površina (m2)      -   43,50


2. KRITERIJI ZA PRIJEM U PROSTOR PODUZETNIČKOG INKUBATORA VUKOVAR

Sukladno Pravilniku o ocjenjivanju prijava za ulazak u Poduzetnički inkubator Vukovar formirati će se bodovna lista. Potreban prag bodova za pozitivnu ocjenu prijave za ulazak u Poduzetnički inkubator Vukovar je 110/200 bodova.

a) Pravo na korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Vukovar imaju poduzetnici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete: - ima status poduzetnika početnika i/ili inovatora, - ima sjedište na području grada Vukovara - da obavlja jednu ili više sljedećih djelatnosti: - djelatnost iz područja visoke tehnologije, elektronike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), zelenih tehnologija i održivog razvoja, - usluge u području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, kreativne industrije, digitalne grafike, multimedije i slično, - proizvodnja koja ne generira štetne utjecaje, - ostale uslužne djelatnosti, - pakiranje proizvoda


b) Prednost pri dodjeli raspoloživog prostora Poduzetničkog inkubatora Vukovar imaju poduzetnici prema sljedećim kriterijima: - Proizvodi/usluge koje kandidat namjerava proizvoditi/pružati predstavljaju tehnološko poboljšanje i napredak u odnosu na druga poznata rješenja - Obavljanje proizvodne djelatnosti - Obavljanje djelatnosti vezane za ICT sektor
- Broj radnika - Obavljanje djelatnosti koja ima izvoznu orijentaciju ili supstituciju uvoza - Kreativne usluge u području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, digitalne grafike, multimedije i sl. - Ostali kriteriji prema važećim propisima o podupiranju osjetljivih skupina

Iznimno, u Poduzetnički inkubator Vukovar može biti primljena udruga čija djelatnost je usmjerena na razvoj gospodarstva (gospodarsko interesno udruženje, klaster i slično). Iznimno, a u cilju racionalnog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora, zahtjev poduzetnika koji ne zadovoljava gore navedene uvjete može se prihvatiti ukoliko Poduzetnički inkubator raspolaže slobodnim prostorom za koji poduzetnici nisu iskazali interes u redovnom postupku prijema. Iznimno više korisnika može dijeliti zajednički prostor u slučaju da svi zadovolje uvjete za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora. Na Javni poziv podnose zajedničku prijavu.

c) Poduzetnici koji ne mogu koristiti prostor Poduzetničkog inkubatora Vukovar su: - Koji se bave samo trgovinom i/ili ugostiteljstvom s pretežitim točenjem alkohola - Sportske kladionice i automat klubovi - Koji se bave pripremom, proizvodnjom, distribucijom i prodajom oružja, alkoholnih pića ili duhanskih proizvoda - Poduzetnici s tehnologijama koje zagađuju okoliš - Poduzetnici koji bi svojom djelatnošću (npr. bukom) ometali poslovanje ostalih poduzetnika u Poduzetničkom inkubatoru Vukovar - Čija je djelatnost protivna zakonu, posebnim propisima i moralu društva ili čija djelatnost ruši ugled Grada Vukovara - Koji imaju dodijeljene potpore veće od 200.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine


3. UVJETI KORIŠTENJA PROSTORA

Poduzetnici koji zaključe Ugovor o zakupu poslovnog prostora (tzv. „stanari Poduzetničkog inkubatora“), osim zakupa poslovnog prostora imaju pravo i na korištenje zajedničkih prostorija i instalacija Poduzetničkog inkubatora. Za redovno tehničko održavanje, čišćenje hodnika, zajedničkih prostorija i sanitarnog čvora, zajedničku potrošnju električne energije, vode, grijanja, stanari plaćaju mjesečnu naknadu po kvadratnom metru zakupljenog poslovnog prostora od dana potpisivanja Ugovora prema važećem Cjeniku Poduzetničkog inkubatora.

U osnovnu cijenu zakupa poslovnog prostora uključeno je korištenje zajedničkih prostorija (čajne kuhinje, sanitarnih prostora, konferencijske dvorane do tri puta mjesečno), besplatan uredski namještaj za jedno radno mjesto te sljedeće usluge: poslovno savjetovanje do 10 sati/mjesečno, besplatne edukacije, primanje i slanje faksa, primanje pošte, printanje i fotokopiranje do 30 c/b stranica formata A4/mjesečno, pristup internetu, marketinško predstavljanje na Internet stranici Poduzetničkog inkubatora Vukovar, nadzor nad ulazom u objekt, briga o sigurnosti prostora (video nadzor, protupožarna zaštita, protuprovalna zaštita), parkiranje za zaposlenike, poslovne partnere i posjetitelje tijekom radnog vremena Poduzetničkog inkubatora Vukovar.

Pored naknade za korištenje poslovnog prostora i naknade za troškove korištenja zajedničkih prostorija koja je definirana Cjenikom usluga Poduzetničkog inkubatora Vukovar, poduzetnici snose sve režijske troškove, i to za: toplinsku energiju, električnu energiju i potrošnju vode, a prema
stvarnom utrošku za pojedini poslovni prostor očitan na pojedinačnom mjerilu. Poduzetnici plaćaju i naknade za komunalne usluge i ostala davanja u skladu sa važećim propisima za pojedini poslovni prostor.


4. JEDINIČNA CIJENA I NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠTENJE PROSTORA

Korisnicima se poslovni prostor daje u subvencionirani zakup na razdoblje od tri godine, sukladno Cjeniku Poduzetničkog inkubatora Vukovar kako slijedi: Prvih šest mjeseci 0,00 kuna/m2 Drugih šest mjeseci 3,00 kuna/m2 Druga godina 6,00 kuna/m2 Treća godina 9,00 kuna/m2 Četvrta godina – tržišna cijena 12,00 kuna/m2 Korištenje zajedničkih prostorija 3,80 kuna/ m2


5. DOKUMENTACIJA KOJU JE PODUZETNIK OBVEZAN DOSTAVITI UZ ZAHTJEV ZA PRIJEM U PROSTOR PODUZETNIČKOG INKUBATORA

a) registrirana tvrtka - popunjen zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator Vukovar (na propisanom obrascu); - dokaz o registraciji (izvod/rješenje iz odgovarajućeg registra); - skraćeni poslovni plan (na propisanom obrascu); - potvrda porezne uprave o nepostojanju nepodmirenih dospjelih poreznih obveza ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i da se podnositelj prijave pridržava rokova plaćanja (ne stariju od 30 dana), - potvrda Grada Vukovara o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i da se podnositelj prijave pridržava rokova plaćanja (ne stariju od 30 dana), - izjavu o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje čini jednog poduzetnika, ovjerene pečatom i potpisane od strane ovlaštene osobe za zastupanje (na propisanom obrascu).

U slučaju da više poduzetnika podnosi zajedničku prijavu za isti poslovni prostor, osim navedene dokumentacije koju podnose svi poduzetnici, podnose i potpisanu međusobnu suglasnost o zajedničkom korištenju poslovnog prostora.

b) Poduzetnik početnik koji još nije obavio registraciju obvezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju: - popunjen zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator Vukovar (na propisanom obrascu); - skraćeni poslovni plan (na propisanom obrascu); - potvrda porezne uprave o nepostojanju nepodmirenih dospjelih poreznih obveza ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i da se podnositelj prijave pridržava rokova plaćanja (ne stariju od 30 dana), - potvrda Grada Vukovara o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i da se podnositelj prijave pridržava rokova plaćanja (ne stariju od 30 dana),
- izjavu da će u slučaju prihvaćanja njegovog zahtjeva za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora registrirati poslovnu djelatnost u odgovarajućem registru u roku od 2 (dva) mjeseca od primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog Inkubatora i da će ukoliko njegov zahtjev za korištenjem poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora bude prihvaćen, u roku od 2 (dva) mjeseca od primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora, započeti obavljati djelatnost u prostoru Poduzetničkog inkubatora (na propisanom obrascu).


6. ROK DO KOJEG JE JAVNI POZIV OTVOREN

Rok za podnošenje prijave iznosi 15 dana od dana objave Javnog poziva za iskazivanje interesa za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Vukovar. U slučaju da na javni poziv ne iskaže interes poduzetnik koji temeljem Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Poduzetničkog inkubatora Vukovar može ostvariti pravo na korištenje poslovnog prostora, javni poziv ostaje otvoren sve do popunjavanja poslovnog prostora. Potrebne obrasce moguće je preuzeti na: www.vukovar.hr i www.bic-vukovar.hr. Prijave s propisanom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: VURA d.o.o. Gospodarska zona 15 32000 Vukovar s naznakom "Prijava na javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Vukovar – NE OTVARAJ.“ Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Zahtjev za prijem u poduzetnički inkubator
Skraćeni poslovni plan
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o prihvaćanju uvjeta za prijem

Prev Next